Polityka Prywatności

INFORMACJA NA TEMAT PRZECHOWYWANYCH DANYCH OSOBOWYCH

 

Twoje zaufanie jest dla nas bardzo ważne dlatego zapewniamy że Twoje dane są bezpieczne i poniżej przesyłamy kilka istotnych informacji na temat przechowywanych przez nas danych osobowych.

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku art.13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych i ich danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej zwanym „RODO”), informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku będą Tobie przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Jednocześnie na podstawie art. 13 RODO informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest „Fundacja Wspierania Działań Twórczych Projekt Magenta” z siedzibą w Łodzi, ul. Nawrot 46, kontakt tel. 794 990 931, mail: magentapracownia@gmail.com, zwana dalej Pracownia Magenta lub Fundacja. 

2. Twoje dane osobowe lub dane Twojego dziecka otrzymaliśmy od Ciebie podczas przyjmowania zapisu na prowadzone przez nas warsztaty, półkolonie lub urodzony. 

3. Twoje (lub Twojego dziecka) dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) umożliwienia wzięcia udziału w prowadzonych przez Nas zajęciach i możliwości skontaktowania się z Tobą w razie konieczności. 
b) możliwości przesłania Ci informacji o innych zajęciach, półkoloniach lub warsztatach. 
c) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na firmie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
d) prowadzenia działań analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes firmy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, uzasadnionym interesem firmy jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej,
e) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes firmy - art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Twoje (lub Twojego dziecka)  dane osobowe mogą być udostępnione:
a) pracownikom Fundacji (animatorkom) prowadzącym zajęcia. 
b)  firmom zajmujących się nasza stroną internetową
c)  organom nadzorującym Naszą pracę (np. Kuratorium Oświaty) jeśli tego zażądają np.  w trakcie prowadzonej kontroli, 
d)  firmie powstałej w wyniku przekształcenia Fundacji Projekt Magenta.

5. Twoje (lub Twojego dziecka)  dane osobowe nigdy nie będą przekazywane do państw trzecich.

6. Twoje (lub Twojego dziecka) dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
a) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celach marketingowych do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie.
b) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji zajęć lub warsztatów – przez okres konieczny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umowy oraz po jej zakończeniu w celach:
* dochodzenia roszczeń w związku z wykonaniem umowy
* wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych
* w celach statystycznych i archiwizacyjnych
* maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia umowy

7. W każdej chwili masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych , prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ewentualne wycofanie zgody prosimy o przesyłanie w formie pisemnej na adres: Fundacja Wspierania Działań Twórczych Projekt Magenta”  90-014 Łódź, ul. Nawrot 46, lub w formie elektronicznej na adres: magentapracownia@gmail.com

W każdej chwili masz prawo do wniesienia skargi do Giodo gdy uznasz że przechowywanie twoich danych osobowych narusza przepisu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 26-go kwietnia 2016

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków:
a) zawieranie umów z Pracownią Magenta - niepodanie danych w przypadkach koniecznych do wykonania umowy lub przeprowadzenia zajęć, warsztatów lub półkolonii skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Okres, w którym dane będą przetrwane lub przechowywane jest opisany w pkt.6.
b) Obowiązki ustawowe Administratora - podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.

 

pozdrawiamy
Zespół Magenty