Regulamin

Regulamin

REGULAMIN ORGANIZACJI PRZYJĘĆ OKOLICZNOŚCIOWYCH MAGENTA

1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki osób organizujących i uczestniczących w przyjęciach organizowanych w Magencie.
2. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Pracownik Magenty jest zobowiązany poinformować organizatora o konieczności zapoznania się z Regulaminem na stronie internetowej www.magenta-pracownia.pl/urodziny/regulamin
3. Organizatorzy i uczestnicy przyjęć zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu
4. Przyjęcia organizowane są dla dzieci w różnych grupach wiekowych. Organizatorem przyjęcia musi być osoba pełnoletnia.
5. Organizator jest zobowiązany do zapewnienia opieki i nadzoru nad wszystkimi dziećmi biorącymi udział w przyjęciu. Organizator zobowiązany jest przebywać na terenie Magenty przez cały czas trwania przyjęcia i do czasu opuszczenia Magenta przez ostatniego uczestnika.
6. Organizator przyjęcia ponosi odpowiedzialność za zniszczenia elementów wyposażenia Magenty i będzie zobowiązany do dokonania koniecznych napraw lub pokrycia kosztów naprawy powstałej szkody.
7. Organizator przyjęcia zobowiązany jest do stawienia się w Magencie na 15 minut przed rozpoczęciem przyjęcia oraz opuszczenia Magenty nie później niż 15 minut po zakończeniu imprezy.
8. Rezerwacji można dokonać telefonicznie, mailowo, przez formularz dostępny na stronie lub osobiście.
9. Rezerwację uważa się za dokonaną z chwilą wpłacenia zadatku w kwocie 100 złotych. Zadatek należy wpłacić najpóźniej w terminie 2 dni od dnia dokonania rezerwacji na rachunek bankowy lub osobiście w biurze. Po upływie tego terminu rezerwacja zostaje anulowana. W wyjątkowych przypadkach prowadzący Magentę może wydłużyć powyższy termin. Powyższy termin zostanie odpowiednio skrócony w sytuacji, gdy przyjęcie ma się odbyć w terminie krótszym niż 5 dni od dnia dokonania rezerwacji.
10. Zadatek podlega zaliczeniu na poczet ceny i nie ulega zwrotowi.
11. Na 5 dni przed uroczystością należy dokonać dopłaty pomniejszonej o kwotę zaliczki za organizowane przyjęcie, z uwzględnieniem ilości dzieci.
12. W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość zmiany terminu przyjęcia. W takim przypadku zapłacony zadatek zostanie zaliczony na poczet ceny takiego przyjęcia, przy czym nie może ono się odbyć później niż w terminie 30 dni od pierwotnego terminu przyjęcia. Jeśli zmiana terminu dokonywana jest w dniu, w którym przyjęcie miało się pierwotnie odbyć, koszty podjętych przez Magentę działań w związku z przygotowaniem przyjęcia zostaną pokryte z wpłaconego zadatku.
13. Poczęstunek dla dzieci można zamówić na minimum 5 dni przed planowanym przyjęciem wraz z informacją na jaką ilość dzieci ma być przygotowany. Nie ma możliwości dokupienia poszczególnych przekąsek czy napoji podczas uroczystości. Przekąski zakupione przez Magentę a niewykorzystane w ramach wybranego pakietu są przekazane w całości organizatorowi przyjęcia.
Wszystkie opakowania po wniesionych przekąskach, opakowania po tortach, opakowania cateringowe muszą zostać zabrane przez Organizatora po zakończeniu imprezy. 
14. Wpłata zadatku jest warunkiem koniecznym rezerwacji konkretnej godziny urodzin i warsztatów dodatkowych. W przypadku płatności bankowych uznaje się tylko i wyłącznie fizyczny wpływ kwoty na konto Fundacji Magenta.
15. Organizator przyjęcia zobowiązuje się poinformować pracowników Magenty o wszelkich szczególnych wymogach co do przebiegu imprezy najpóźniej w terminie 5 dni przed dniem przyjęcia.
16. Koszty organizacji przyjęć określa cennik. Koszt zależny jest od wybranych atrakcji oraz liczby dzieci uczestniczących w przyjęciu. Aktualny cennik dostępny jest na stronie www.magenta-pracownia.pl/urodziny/cennik/
17. Dopłata za dodatkowe dziecko wynosi 40 zł.
Za pełnoprawnego uczestnika imprezy uważa się wszystkie dzieci samodzielnie chodzące. Z opłaty zwolnione są jedynie dzieci przebywające w czasie przyjęcia na rękach osoby dorosłej – opiekuna lub w wózku. 

 

 

 

18. Dopuszcza się możliwość modyfikacji rezerwacji, w tym zmiany pakietów urodzinowych i liczby dzieci uczestniczących w przyjęciu. Zmiany powinny zostać dokonane najpóźniej na 5 dni przed dniem przyjęcia. Zmiany dokonuje się mailowo, telefonicznie lub osobiście w biurze Magenty. 
19. Przyjęciem urodzinowym opiekuje się koordynator dbający o sprawny przebieg imprezy i pełniący funkcję porządkową w sali urodzinowej. 
20. Organizator ponosi koszty wykupionych dodatkowych atrakcji lub warsztatów, nawet w sytuacji gdy dzieci z nich nie korzystają oraz gdy liczba dzieci obecnych na przyjęciu jest mniejsza niż minimum przewidywane przez wybrany przez organizatora wariant.
21. W przypadku, gdy liczba faktycznych uczestników przyjęcia jest większa od liczby zgłoszonej, organizator jest zobowiązany opłacić udział niezgłoszonych dzieci. Za uczestników przyjęcia uważa się wszystkie obecne dzieci biorące udział w którejkolwiek części przyjęcia, w tym także rodzeństwo przybyłe na przyjęcie i jubilatów.
22. Organizator przyjęcia jest zobowiązany do przestrzegania warunków przyjęcia dla wykupionego pakietu. Przedłużenie trwania przyjęcia ponad czas określony w jednym z pakietów odbywa się po uprzednim ustaleniu takiej możliwości i warunków z pracownikiem Magenty. W takiej sytuacji uregulowanie płatności następuje po zakończeniu przyjęcia.
23. Magenta nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy pozostawionej na jej terenie.
24. Magenta zapewnia nakrycie stołu oraz półmiski i naczynia. Ilość nakryć przygotowana jest na liczbę dzieci zadeklarowaną w umowie (talerzyk i kubeczek papierowy oraz widelec do ciasta). Dodatkowe nakrycia dostępne są za dodatkową opłatą zgodnie z cennikiem. 
25. Po zakończeniu przyjęcia urodzinowego w sali urodzinowej, organizator zobowiązany jest zabrać z niej wszelkie należące do niego mienie. Magenta nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione po uroczystości rzeczy.
26. Posiłki i napoje mogą być spożywane wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych tj. w jadalni. Bezwzględnie zakazane jest spożywanie posiłków i napojów na atrakcjach, konstrukcjach i zabawkach.
27. Fundacja Magenta nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji lub niemożność realizacji zleconych przez klienta usług/ofert z przyczyn od nas niezależnych takich jak: wypadki powodujące opóźnienia i inne czynniki niezbędne do realizacji usługi/oferty; zagrożenie pożarowe lub bezpieczeństwa klientów lub pracowników oraz inne zdarzenia losowe.
28. Magenta udostępnia na swoim profilu facebook zdjęcie z przyjęcia. Klient ma prawo nie wyrazić zgody na publikację zdjęć, o swojej decyzji zobowiązuje się poinformować przed rozpoczęciem uroczystości. 
29. Fundacja Magenta jest administratorem danych osobowych organizatorów i uczestników przyjęć organizowanych. Dane osobowe zbierane są w celu realizacji umowy zawartej z organizatorami przyjęcia.